ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
Als je bij Hobby imkerij Meadow View/ Heuvelland-bijen een bestelling plaatst, ben je akkoord gegaan met de volgende voorwaarden.

1. Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW in euro’s en exclusief verzendkosten.

1.1 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op de website van Hobby Imkerij Meadow View zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd. Heuvelland- bijen is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.

1.2 Betaling
Bij een bestelling dien je altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina.

2. Verzending

2.1 Verzending via DHL of Post.NL
Heuvelland-bijen verzendt artikelen via de pakketservice van DHL of Post NL. Mocht je niet thuis zijn dan zul je een notitie in je brievenbus vinden waarin aangegeven is dat het pakketje eventueel bij de buren is afgegeven. De postbode biedt jouw pakketje 2 keer aan. Je hoeft hiervoor geen handtekening te zetten of je te legitimeren. Ben je allebei de keren niet thuis? Dan kun je het pakketje ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor. De postbode laat een briefje achter waarop je precies kunt zien waar dat is.

2.2 Verzendkosten
Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan je vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte en het land van bestemming. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald. Houd voor acties de website in de gaten. De verzendkosten bestaan niet alleen uit de frankeerkosten. Andere kosten zoals het in orde maken van de bestelling en het pakket zelf vallen hier ook onder.

3. Bestellingen

3.1 verwerken van bestellingen
Op het moment dat je de bestelling plaatst, wordt je bestelling in ontvangst genomen. Je ontvangt altijd een bevestiging van de bestelling per e-mail. Hierop vind je het totaalbedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten en de betalingsgegevens.
De bestelde artikelen blijven eigendom van Hobby Imkerij Meadow View tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

3.2 Afhandeling bestelling
De bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. De site wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden, maar het kan incidenteel voorkomen dat een artikel al gereserveerd is omdat iemand je net voor was. Wanneer dit het geval is, sturen we altijd een bericht. Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld. Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.
Indien je zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heb je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan Hobby Imkerij Meadow View(info@heuvelland-bijen.nl) te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan je geretourneerd.

4. Bezorging

4.1 Bezorging
Wij streven ernaar je bestelling zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst van betaling te verwerken en te verzenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor bij DHL of PostNL zoekgeraakte stukken en of pakjes. Gaat er echter onverhoopt iets mis of duurt de levering erg lang, neem dan contact met ons op.

4.2 Complete bestelling
Indien je bestelling meerdere artikelen omvat en deze niet allemaal voorradig zijn, worden zij pas verstuurd wanneer de bestelling helemaal compleet is.

4.3 Transport risico’s
Gedurende het transport van de artikelen zal Hobby Imkerij Meadow View het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de artikelen. Op het moment van aflevering van de artikelen zal dit risico op jou overgaan. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor wat er met de artikelen gebeurt.

5. Gegevens

5.1 Privacy
Hobby Imkerij Meadow View garandeert dat al je gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw toestemming.

5.2 Intern gebruik
Hobby Imkerij Meadow View zal je gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met je heeft gesloten na te kunnen komen en/of jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan je e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

6. Ruilen en retourneren
Hobby Imkerij Meadow View garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

6.1 Zichttermijn
Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Hobby Imkerij Meadow View zal dan binnen 30 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product het door jou betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product ongeopend en onbeschadigd is

6.2 Retourneren door klacht
Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen wij en versturen de bestelling. Toch kan er wel eens iets misgaan:
– Per ongeluk is het verkeerde artikel toegezonden
– Je bestelling is tijdens de verzending beschadigd geraakt
Meld ons een eventuele klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen. Neem voordat je het artikel terugzendt even contact met ons op, want de klacht moet wel duidelijk zichtbaar en kenbaar worden gemaakt. Bij duidelijke klachten nemen wij vanzelfsprekend de verzendkosten voor zowel de retourzending als voor het vervangende artikel voor onze rekening. Wij lossen het graag samen met je op.
6.3 Klacht te laat
Indien je de klacht pas na 5 werkdagen bij Hobby Imkerij Meadow View indient, zijn wij gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

6.4 Eigendomsvoorbehoud
Hobby Imkerij Meadow View blijft volledig eigenaar van het geleverde artikel tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

7. Betaling

7.1 Betaalmethode selecteren
Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaal je zelf op welke wijze de betaling tot stand zal komen. Je kunt betalen met bank overschrijving of per P-Pal.

7.2 Levering na betaling
Hobby Imkerij Meadow View gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

7.3 Incassokosten
Als je in gebreke blijft aan je betalingsverplichtingen te voldoen, kan Hobby Imkerij Meadow View niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Hobby Imkerij Meadow View moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Hobby Imkerij Meadow View kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website van Hobby Imkerij Meadow View, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software en overige materialen, liggen bij Hobby Imkerij Meadow View.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid
Indien door Hobby Imkerij Meadow View geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Hobby Imkerij Meadow View jegens jou beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 6 is geregeld.

9.2 Beperking
De aansprakelijkheid van Hobby Imkerij Meadow View voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jou zelf.

9.3 Uitsluiting
Hobby Imkerij Meadow View sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Hobby Imkerij Meadow View, waaronder de website, door een derde.

10. Diversen

10.1 Afwijkingen algemene voorwaarden
Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

10.2 Erkenning elektronische communicatie
De administratie van Hobby Imkerij Meadow View geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

10.3 Nietigverklaring
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Hobby Imkerij Meadow View zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

11. Toepasselijk recht

11.1 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Hobby Imkerij Meadow View aangepast worden. Hobby Imkerij Meadow View adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
Je moet ervoor zorgen dat de gegevens die je aan Hobby Imkerij Meadow View verstrekt, juist, volledig en actueel zijn. Ook garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webwinkel.